آموزش آواز

مدرس آواز

۱ – آموزش آواز به سبک استاد دوامی نزد استاد مرحوم بهرام سارنگ

۲ – آموزش آواز به سبک استاد کریمی نزد استاد مرحوم تفضلی

۳ – آموزش آواز به سبک استاد شجریان نزد استاد نوربخش

۴ – آموزش دوره عالی نزد استاد علیرضا شجریان

۵ – اجرای کنسرت در کشورهای امارات و ترکیه

۶ – ده سال سابقه تدریس در آموزشگاه های تهران